آگهی دعوت به مجمع فوق العاده شرکت کارنو نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده شرکت کارآفرینان نو آور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام) به شناسه ملی 14010044868 و شماره ثبت 14317

بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت کارآفرینان نو آور سرزمین ایرانیان کیش دعوت میگردد تا مجمع فوق العاده شرکت در تاریخ 1400/10/29 راس ساعت 17 در دفتر شرکت واقع در میدان پردیس ساختمان گودمن (طبقه فوقانی بانک گردشگری) اجتماعات انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

1-گزارش هیئت مدیره و بازرس محترم در مورد صورتهای اجمالی 6 ماهه منتهی به 1400/06/31

2-گزارش هیئت مدیره مبنی بر عملکرد شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه

3-اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در مورد پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه

4-اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و نحوه عملیاتی کردن آن

5-تغییر آدرس قانونی شرکت و تصویب آن و ددر نتیجه اصلاح اساسنامه

6-بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.