مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارنو کیش (نوبت دوم)

تاریخ: 16 فروردین 1400 | محل: دفتر اصلی شرکت