آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت کار آفرینان نو آور سرزمین ایرانیان کیش سهامی عام به شناسه ملی 14010044868و شماره ثبت 14317

بدینوسیله از تمامی سهامداران محترم شرکت کارافرینان نو آور سرزمین ایرانیان کیش دعوت میشود که جهت حضور درمجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت در تاریخ 1400/10/08از ساعت 17 الی 20 در محل دفتر انجمن سرمایه گذاران و کارافرینان کیش واقع در کیش میدان پردیس ساختمان گودمن (بانک گردشگری)طبقه هشتم حضور بهم رسانید.

1-گزارش هیئت مدیره وبازرس محترم در مورد افزایش سرمایه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی افزایش سرمایه 

2-استماع گزارش مالی هیئت مدیره

3- استماع گزارش بازرس محترم در مورد صورتهای مالی و اظهار نظر در مورد لزوم افزایش سرمایه

4-بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تمامی مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده می باشد.