آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارنو

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868

بدوینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام) می رساند که جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام راس ساعت 16روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 در محل سالن کنفرانس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش واقع در کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن (بانک گردشگری)- طبقه 8 برگزار میگردد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
  2. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و نحوه انجام آن و اصلاح ماده 5 اساسنامه
  3. تغییر نشانی قانونی شرکت
  4. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.