پیوند دادن بخش خصوصی همه مناطق آزاد به همدیگر در حوزه های مرتبط با فعالیت شرکت