نشست هیئت مدیره سازمان شهرک های صنعتی آنتالیا و سندیکای صاحبان سهام وجامعه هتل داران

18 مهر 1400 |