نشست هم اندیشی مدیران شرکت کارنو و مدیران شرکت شتاب دهنده رادمان کیش

21 اردیبهشت 1401 | مکان: دفتر شرکت کارنو

در روز چهارشنبه مورخ 21/02/1401 یک جلسه هم اندیشی بین شرکت کارنو و شرکت شتاب‌دهنده رادمان کیش برگزار گردید که پس از ارائه  موضوعات توسط تیم های مختلفی از شرکت شتاب‌دهنده رادمان کیش و بررسی موضوعات توسط اعضای هیئت مدیره شرکت کارنو توافق نامه ی همکاری بشرح زیر منعقد گردید:

  1. طرفین توافق نمودند که شرکت کارنو بعنوان سهامدار جدید به شرکت شتاب دهنده رادمان وارد شود.
  2. طرفین توافق نمودند که با تشکیل هیئتی مرکب از 5 نفر(2 نفر از هر طرف) و جناب آقای دکتر سید مهدی کربلایی جهت تعیین ارزش سهام کل شرکت رادمان اقدام نمایند و همچنین تعداد سهام قابل واگذاری به شرکت کارنو مورد بررسی و توافق قرار گیرد.
  3. توافق گردید که طرفین طی نامه ای رسمی نمایندگان خود را در تاریخ 21/02/1401 (روز جاری) به طرف دیگری معرفی نمایند.
  4. پس از تعیین ارزش سهام فعلی شرکت رادمان کیش موضوع ورود شرکت کارنو به شرکت رادمان در هیئت مدیره هر دو طرف به تصویب برسد و سپس به قرارداد تبدیل شود.
  5. مقرر گردید افزایش سرمایه شرکت رادمان از طریق ورود شرکت کارنو به رادمان کیش با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت رادمان رسیده و تشریفات قانونی آن انجام پذیرد.