نشست هم اندیشی مدیران شرکت کارنو و باشگاه رمز موفقیت

5 آبان 1401 | مکان: دفتر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش