مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارنو کیش

تاریخ: 30 خرداد 1401 |

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارآفرینان نو آور سرزمین ایرانیان کیش- کارنو (سهامی عام) مورخ 1401/03/30 در محل دفتر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش برگزار گردید و نسبت به موضوعات زیر بحث و بررسی صورت پذیرفت:

    1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
    2- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و نحوه انجام آن و اصلاح ماده 5 اساسنامه
    3- تغییر نشانی قانونی شرکت