متصل کردن مناطق ازاد به همدیگر

مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران هرکدام از ویژگیها و مزایای نسبی و برترخاصی در عرضه اقتصاد ملی برخوردار هستند و در صورت متصل شدن حقله های زنجیره مناطق آزاد می توانند با همگرایی و تعریف پروژه های مشترک نقش و جایگاه خود را در توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور ارتقاء داده و همدیگر در تحقق اهداف تعیین شده باشند و باتوجه به عملکرد جزیره ای مناطق تاکنون شرکت کارنو سعی برایجاد شرکت های مشترک بین مناطق آزاد و کمک به هم افزایی مناطق داشته وتلاش می کند که با شناسایی ظرفیت ها و توان مندیهای هریک از مناطق بازدهی کل مناطق آزاد را بیشتر کرده وارتباطی ارگانیک بین مناطق آزاد تجاری ایجاد نماید .