جلسه مجمع کارنو

تاریخ: 15 اسفند 1400 | محل: دفتر اصلی شرکت