تکمیل پروژه های نیمه تمام

پروژه های نیمه تمام و ناقص دراقصی نقاط کشور و به ویژه در منطقه زیبایی مثل کیش نه تنها موجبات معطلی سرمایه ها و به ثمر نرسیدن سرمایه گذاریها واتلاف منابع مالی میگردد بلکه موجبات گرفتاری های عدیده حقوقی را فراهم آورده وبه اعتماد ذینفعان نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه ها خدشه وارد می کند از این رو تلاش برای تکمیل پروژه ها نه تنها به زیبایی منظر شهری کمک می کند بلکه بهره وری اقتصادی را بالا برده و رضایت ذینفعان را فراهم می سازد . از اینرو شرکت کارنو مشارکت براساس اصول فنی واقتصادی را در پروژه های دارای توجیه اقتصادی و در جهت توسعه را در دستور کار خود قرار داده و در هماهنگی با سیاست های کلی مناطق آزاد بر شروع پروژه های جدید سرمایه گذاری توسط خود مقدم می دارد و آمادگی خود را جهت بررسی پروژه های مشارکتی اعلام می نماید.