تکمیل پروژه های نیمه تمام در مناطق آزاد به ویژه در جزیره کیش