ایجاد پیوند بین فعالیت های اقتصادی شرکت با مسئولیت های اجتماعی