ایجاد اشتغال و کارافرینی در مناطق آزاد با استفاده از نقش الگویی منطقه آزاد کیش