استفاده از پتانسیل و توانمندی های فکری جوانان تحصیل کرده بومی