استفاده از پتانسیل بانوان با توجه به توانمندی های علمی ، تخصصی ، هنری