آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع فوق العاده شرکت کارنو کیش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده صاحبان سهام

شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام)

به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868

 

بدوینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش (سهامی عام) دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام که راس ساعت 16:00 و مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 10/07/1402 در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن (بانک گردشگری)- طبقه 8 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

الف) دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

  1. استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی 1401
  2. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1401
  3. انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل
  4. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  6. بحث و بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعات دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده می باشد.

ب) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره در مورد نتیجه افزایش سرمایه 30/03/1401
  2. تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه شرکت
  3. تصمیم گیری در مورد کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

 

هیات مدیره شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین یرانیان کیش