آگهی حق تقدم خرید سهام

آگهی حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش(سهامی عام)

به شماره ثبت 14317 و شناسه ملی 14010044868

 

بدوینوسیله به اطلاع کلیه ی سهامداران محترم شرکت  میرساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/30و تفویض اختیار انجام فرآیند و عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره در سه مرحله و پیرو آن مصوبه مورخ 1402/08/09هیئت مدیره شرکت مقرر گردید که سرمایه شرکت از مبلغ 162,255,000,000 ریال به مبلغ 1,460,295,000,000 ریال منقسم به 1,460,295,000 سهم با نام هزار ریالی از طریق آورده نقدی افزایش یابد و بدین طریق هر سهامدار نسبت به هر یک سهم خود حق تقدم خرید 8 سهم را خواهد داشت لذا در اجرای ماده 169 و 170 قانون تجارت مراتب جهت اطلاع کلیه ی سهامداران شرکت آگهی و سهامداران میتوانند از طریق انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ 1402/08/20لغایت 1402/10/19 نسبت به درخواست کتبی مبنی بر افزایش سرمایه از محل واریز وجوه افزایش سرمایه و سهام به حساب سپرده پشتیبان به شماره

520610000004001003029634 IR بانک شهر اقدام و رسید مربوطه را به دفتر شرکت واقع در جزیره کیش- میدان پردیس- ساختمان گودمن- طبقه 7- کد پستی 7941893570 واحد امور مالی و سهام تحویل نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره سهام باقیمانده را در مورد حق تقدم سهام استفاده نشده به هر شخص حقیقی و حقوقی از طریق پذیره نویسی مطابق قانون واگذار خواهد نمود.

 

 

هیات مدیره شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین یرانیان کیش